หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประชุมเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ระหว่างวันวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2554 ณ นครคุนหมิง
สรุปผลการประชุมเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ระหว่างวันวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2554 ณ นครคุนหมิง

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asia Development Bank: ADB) ร่วมกับรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของจังหวัดตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ของไทย (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา) กัมพูชา และเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผู้ประสานงานฝ่ายไทย ได้เชิญผู้แทน กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนว ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว สรุปผลการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้  (๑) วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ความสำคัญทางยุทธศาสตร์ โอกาสและศักยภาพการพัฒนาจังหวัดตามแนว NSEC จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่  (๒)   เป้าหมายของการพัฒนาตามแนว NSEC คือการลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ เพิ่มโอกาสการจ้างงาน เพิ่มพูนรายได้ของประชากร และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนว NSEC ให้ดีขึ้น (๓) แผนปฏิบัติการ ประเด็นที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ จุดประสงค์หลักของแผนปฏิบัติการนี้ คือการวางแนวทางสำหรับการจัดทำโครงการต่าง ๆ และการนำเรื่องเร่งด่วนภายใต้แผนพัฒนา NSEC นั้นไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล  (๔)  แนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS (๕)  ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ตามแนว NSEC ในเรื่อง โครงสร้างพื้นฐานไม่สมบูรณ์ กฎ ระเบียบที่ซับซ้อนและเป็นข้อจำกัดทางการค้า การขนส่งข้ามแดน CBTA และระบบโลจิสติกส์ ขาดทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ขาดงบประมาณในการพัฒนา ปัญหาความยากจน และขาดกลไกการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (๖)  การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนว NSEC ควรมุ่งเน้นประเด็นสำคัญในเรื่อง การเร่งอำนวยความสะดวกการค้าและการขนส่งข้ามแดน การเชื่อมโยงเส้นทางช่วงที่ขาดหายและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ ๔ (ห้วยทราย-เชียงของ) การกำหนดกลไกการประสานงาน และการเชื่อมโยงข้อมูลทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ NSEC โครงการนำร่องจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การจัดทำ Single Visa การเชื่อมโยงเศรษฐกิจนอกพื้นที่เป้าหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลการอำนวยความสะดวกการค้าและการขนส่งข้ามแดนระหว่างกัน  (๔)  แนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS (๕)  ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ตามแนว NSEC ในเรื่อง โครงสร้างพื้นฐานไม่สมบูรณ์ กฎ ระเบียบที่ซับซ้อนและเป็นข้อจำกัดทางการค้า การขนส่งข้ามแดน CBTA และระบบโลจิสติกส์ ขาดทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ขาดงบประมาณในการพัฒนา ปัญหาความยากจน และขาดกลไกการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (๖)  การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนว NSEC ควรมุ่งเน้นประเด็นสำคัญในเรื่อง การเร่งอำนวยความสะดวกการค้าและการขนส่งข้ามแดน การเชื่อมโยงเส้นทางช่วงที่ขาดหายและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ ๔ (ห้วยทราย-เชียงของ) การกำหนดกลไกการประสานงาน และการเชื่อมโยงข้อมูลทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ NSEC โครงการนำร่องจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การจัดทำ Single Visa การเชื่อมโยงเศรษฐกิจนอกพื้นที่เป้าหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลการอำนวยความสะดวกการค้าและการขนส่งข้ามแดนระหว่างกัน                        

                          (๓)   แผนปฏิบัติการ ประเด็นที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ จุดประสงค์หลักของแผนปฏิบัติการนี้ คือการวางแนวทางสำหรับการจัดทำโครงการต่าง ๆ และการนำเรื่องเร่งด่วนภายใต้แผนพัฒนา NSEC นั้นไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

สรุปผลการประชุมเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North - South Economic Corridor Symposium : NSEC Symposium) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑.     บทนำ

       ๑.๑     เวทีหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS : Economic

         corridors Forum : ECF) เริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการ พัฒนาแนวเส้นทางขนส่งที่มีความสำคัญในอนุภูมิภาคให้เป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจ และได้จัดให้มีการประชุมเป็นครั้งแรกในวันเดียวกันที่ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่ประชุมได้กำหนดภารกิจ ดังนี้

                 (๑)   เพื่อยกระดับความสำคัญและสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการพัฒนาแนวพื้นที่ศรษฐกิจตามแผนงาน GMS

                 (๒)   เพื่อกระชับความร่วมมือ การประสานงาน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างเวทีหารือ GMS และคณะทำงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

                  (๓)   เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามแนวคิดริเริ่มเพื่อพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตามแผนงาน GMS

                   (๔)   เพื่อให้จังหวัดและหน่วยงานในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและกระชับความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตามแผนงาน GMS

         ๑.๒    การประชุมเวทีหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒ (ECF-๒) จัดขึ้นที่ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ โดยมีผู้แทนระดับสูงจากส่วนกลาง และท้องถิ่นของ ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ภาคเอกชน องค์กร และประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือการพัฒนา เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ ได้มีการประชุม Governors’ Forum (GF) เป็น    ครั้งแรก ซึ่งเป็นกลไกการหารือระดับผู้ว่าราชการจังหวัดภายใต้เวที ECF เพื่อให้จังหวัดและ     หน่วยงานในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตามแผนงาน GMS อย่างเต็มรูปแบบ

         ๑.๓     เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะจากการประชุมเวทีหารือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแนวพื้นที่  เศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒ (ECF ๒) จึงจัดให้มีการประชุมหารือการประชุมาเชิงวิชาการเฉพาะแนวพื้นที่ โดยคำนึงถึงสถานการณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนได้หารือ        แลกเปลี่ยนกันใกล้ชิดยิ่งขึ้น การประชุมเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้จึงได้จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ส่วนการประชุมเพื่อการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ได้จัดขึ้นที่เมืองด่งฮาซิตี้ จังหวัดกวางตริ ประเทศ    เวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า คาดว่าก่อนหน้าการประชุมเวทีหารือเพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓ (ECF-๓) คงจะได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจในท้องที่ต่าง ๆ ครบถ้วนเพราะฉะนั้น อาจไม่มีความจำเป็นต้องจัดการประชุม Governor’s Forum (GF) แยกต่างหาก ก่อนหน้าการประชุม ECF-๓

๒.     การประชุม North - Southern Economic Corridor Symposium: NSEC Symposium

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้ มีแนวคิดหลัก ได้แก่ “Realizing the Potential of the North-South Economic Corridor for Mutual Benefit”

        ๒.๑     วัตถุประสงค์

                 (๑)   เพื่อทบทวนและประเมินผลความก้าวหน้าในการอำนวยความสะดวกการค้าและการขนส่ง การพัฒนาโลจิสติกส์ และการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนตามแนวพื้นที่ ย่อยใน  NSEC           

                (๒)    เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาและข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาแนวพื้นที่ย่อยและ แนะนำ มาตรการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามลำดับความสำคัญเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและ อุปสรรคดังกล่าวให้ลุล่วง

                 (๓)    เพื่อสนับสนุนหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการพัฒนาแนวพื้นที่ย่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการแก้ไขประเด็นข้ามพรมแดน

                (๔)    เพื่อเสริมสร้างเวทีการหารือ การประสานงานและการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยราชการส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นและระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาแนวพื้นที่ย่อยใน NSEC

        ๒.๒     ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย (๑)  ผู้ว่าราชการจังหวัด/เจ้าหน้าที่อาวุโส และผู้แทนสมาคมธุรกิจเอกชน จากจังหวัดต่าง ๆ ตามแนวพื้นที่ย่อยของประเทศในกลุ่ม NSEC ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สหภาพพม่า ไทย และเวียดนาม (๒) ผู้แทนหน่วยราชการส่วนกลางของประเทศดังกล่าว ได้แก่ National GMS Secretariat และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการค้า การะทรวงการวางแผน หรือกระทรวงการต่างประเทศ (๓) สภาธุรกิจ ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Business Forum) และผู้แทนภาคเอกชนอื่น ๆ (๔) หุ้นส่วนการพัฒนาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง

        ๒.๓     รายชื่อจังหวัดตามแนวพื้นที่ย่อยของแต่ละประเทศในกลุ่ม NSEC มีดังนี้

                 (๑)    แนวพื้นที่ย่อยภาคตะวันตก  :  เส้นทางคุนหมิง – เชียงราย – กรุงเทพ ฯ

                         สาธารณรัฐประชาชนจีน     :  ยูนนาน (คุนหมิง ยู่ซี สิบสองปันนา)

                         สปป.ลาว                      :  หลวงน้ำทา บ่อแก้ว อุดมไชย

                         สหภาพพม่า                   :   รัฐฉาน

                         ไทย                            :   เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ลำปาง ตาก พิษณุโลก

                                                               กำแพงเพชร นครสวรรค์ อยุธยา สิงห์บุรี กรุงเทพ ฯ  อุตรดิตถ์ แพร่

                 (๒)    แนวพื้นที่ย่อยภาคกลาง       : เส้นทางคุนหมิง – ฮานอย – ไฮฟง

                         แนวพื้นที่ย่อยภาคตะวันออก  : เส้นทางหนานหนิง – ฮานอย

                         สาธารณรัฐประชาชนจีน     :  ยูนนาน (คุนหมิง หงเหอ อาข่า อี๋) - กว่างซี (หนานหนิง ฉงชิ่ง)

                         เวียดนาม                      :   ลาวก่าย – เยนไบ – ฝูเถาะ – ฮานอย – ไฮฟง – วินห์ฟุก –

                                                                หลั๋งเซิน – บั๊กซาง – กวางนิง – ฮึงเยน – ไฮเซือง - บั๊กนิง

                 (๓)    สถานที่จัดประชุม : นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๓.     ผลการประชุม

        ๓.๑     วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และลำดับความสำคัญทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ระยะยาวของ NSEC คือ การ เป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจที่ไม่อยู่นิ่ง มีความก้าวหน้าและผสมผสานเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม จากตอนเหนือสู่ตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ดึงดูดนักลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ทำหน้าที่เป็นประตูการค้าที่สำคัญ ระหว่างจีนกับอาเซียน และมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน การสร้างรายได้ และการบรรเทาปัญหาความยากจนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หัวใจของ NSEC อยู่ที่การขนส่งหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง อันจะช่วยให้การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และผู้คน ตามแนวพื้นที่เป็นไปอย่างไร้พรมแดน การพัฒนา NSEC ในมโนภาพ คือ การพัฒนาที่มีดุลยภาพและยั่งยืน โดยพื้นที่ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าน้อยกว่า สามารถตักตวงผลประโยชน์จากการพัฒนาได้ในสัดส่วนที่เหมาะสม  ผลประโยชน์และความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ในข่ายเปราะบางได้รับการคุ้มครอง และข้อกังวลด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจ NSEC คือความท้าทายของ ASEAN ที่จะถือโอกาสนี้เชื่อมโยงการพัฒนาในภูมิภาคร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.