หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

AEC
กฎบัตรอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ

ขอความเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อดำเนินการตามกฎบัตรอาเซียน

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้

๑) เห็นชอบร่างเอกสารเพื่อดำเนินการตามกฎบัตรอาเซียน ได้แก่

๑.๑ ร่างกฎการดำเนินงานสำหรับการตีความกฎบัตรอาเซียน (Rules of Procedure for the Interpretation of the ASEAN Charter) มีสาระสำคัญกำหนดขั้นตอน กระบวนการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง กรณีรัฐสมาชิกต้องการขอให้สำนักเลขาธิการอาเซียนตีความกฎบัตรอาเซียน โดยกำหนดสาระที่รัฐสมาชิกต้องระบุให้คำขอตีความและสาระในรายงานผลการตีความของสำนักเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งระบบระยะเวลาการดำเนินการของสำนักเลขาธิการอาเซียน

๑.๒ ร่างกฎสำหรับการเสนอเรื่องการไม่ปฏิบัติตามให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน (Rules for Reference of Non - compliance to the ASEAN Summit) มีสาระสำคัญกำหนดขั้นตอนกระบวนการสำหรับรัฐสมาชิกในการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการที่รัฐสมาชิกอีกประเทศหนึ่งไม่ปฏิบัติตามผลการวินิจฉัย ข้อเสนอนแนะ หรือข้อตัดสินใจ ซึ่งเป็นผลจากกลไกระงับข้อพิพาทอาเซียนภายใต้พิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท

๑.๓ ร่างตราสารผนวกกฎสำหรับการเสนอเรื่องการไม่ปฏิบัติตามให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสินเข้ากับพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท (Instrument of incorporation of the Rules for Reference of Non - compliance to the ASEAN Summit to the Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms) มีสาระสำคัญเพื่อผนวกกฎฯ ในข้อ ๑.๒ เข้ากับพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท เพื่อให้กฎดังกล่าวเป็นเอกสารแนบท้ายพิธีสารฯ โดยการจัดทำตราสารผนวกฯ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติสากลของการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก

 

๒) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างกฎการดำเนินงานสำหรับการตีความกฎบัตรอาเซียน และร่างกฎสำหรับการเสนอเรื่องการไม่ปฏิบัติตามให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

 

๓) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมลงนามร่างตราสารผนวกกฎสำหรับการเสนอเรื่องการไม่ปฏิบัติตามให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสินเข้ากับพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.