หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

AEC
3 ปัญหาของการพัฒนาเขตการค้าเสรีจีน - อาเซียน

     3 ปัญหาของการพัฒนาเขตการค้าเสรีจีน - อาเซียน ตามรายงาน ของศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีนที่ได้กล่าวว่า ในโอกาสการครบรอบหนึ่งปีของการบังคับใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในสินค้าส่วนใหญ่ที่ค้าขายกันระหว่างจีนกับอาเซียน ตามพันธกรณีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน - อาเซียน

ตามพันธกรณีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน - อาเซียน ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 สำนักข่าว ซินหัวได้สัมภาษณ์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นว่า จีนและอาเซียนล้วนประสบความสำเร็จในการจัดตั้ง “เขตการค้าเสรี” (FTA) แต่ทว่า ยังมีปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเขตการค้าเสรีฯ ซึ่งทุกฝ่ายต้องเร่งแก้ไขร่วมกัน ใน 3 ด้าน ได้แก่
            
1. การค้าไม่สมดุล จากข้อมูลภาพรวมพบว่า จีนขาดดุลการค้าอาเซียน (จีนได้ดุลการค้าพม่า เวียดนาม และอินโดนีเซีย) โดย ศ.หวัง ยวี่จู่ (Wang Yu Zhu) หัวหน้าศูนย์ศึกษาวิจัย ฝ่ายศึกษาวิจัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สถาบันสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน กล่าวว่า ทุกฝ่ายจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการค้าไม่สมดุลระหว่างจีนกับอาเซียน ปัญหาการกีดกันทางการค้า รวมถึงมาตรการหรือกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการนำ เข้า - ส่งออก ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาเขตการค้าเสรีจีน – อาเซียน
            
2. การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ ระดับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายในภูมิภาคไม่เท่าเทียมกัน โครงข่าย โลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงถึงกัน แต่ขาดความคล่องตัว โดย นางชุย จงฟู่ (Cui Zhong Fu) รองประธานสมาพันธ์ โลจิสติกส์และจัดซื้อแห่งประเทศจีน (China Federation of Logistics & Purchasing) กล่าวว่า ปัจจุบันระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคค่อนข้างล้าหลังและไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์เพิ่มสูงขึ้น 
            
นัก วิชาการส่วนใหญ่ เห็นว่า จีนและอาเซียนจำเป็นต้องสร้างกลไกการเจรจาหารือ เพื่อบูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ โดยการกำหนดนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานในการเชื่อมต่อระบบโครงสร้างพื้น ฐานทั้งทางหลวง ทางรถไฟ ทางอากาศ และทางทะเล เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าและเพิ่มแรงแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภูมิภาค
            
3. การดำเนินงานภายใต้กรอบข้อตกลงยังไม่มีความชัดเจน ถึงแม้จีนและกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีการลงนามกรอบข้อตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า ข้อตกลงว่าด้วยการบริการ และข้อตกลงว่าด้วยการลงทุน แต่ทว่าผลลัพธ์จากการปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ดังกล่าวยังต้องรอการทดสอบและจับตาดูอย่างใกล้ชิดอีกระยะหนึ่ง
            
นัก วิชาการ เห็นว่า ทุกฝ่ายจำเป็นต้องแสดงศักยภาพการพัฒนาเขตการค้าเสรี ผ่านการเปิดตลาด และการขจัดข้อกีดกันทางการค้าและการลงทุน เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ประสบความสำเร็จร่วมกัน” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดตั้ง “เขตการค้าเสรีจีน - อาเซียน”

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.