หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

AEC
6 ยุทธศาสตร์การค้าเสรี โดยการดึงประโยชน์จาก AEC-FTA

“6 ยุทธศาสตร์การค้าเสรี โดยการดึงประโยชน์จาก AEC-FTA”

       “6 ยุทธศาสตร์การค้าเสรี โดยการดึงประโยชน์จาก AEC-FTA” นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯอยู่ระหว่างการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาความพร้อมรับการแข่ง ขันในการค้าเสรี ภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมทั้งความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)             

        ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กรอบต่างๆ ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้า เพื่อสร้างความตื่นตัวและความเข้าใจ รวมทั้งกระตุ้นการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น และให้ภาคเอกชนใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยกรมจะปรับยุทธศาสตร์การทำงานใหม่ทั้งหมด และจะบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับยุทธศาสตร์การทำงานกำหนดไว้ 6 แนวทาง คือ
            
1. สร้างความตื่นตัวบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยมีกลยุทธ์การดำเนินการเชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีความสนใจและความต้องการที่หลากหลาย
            
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และสร้างฐานความร่วมมือสนับสนุนในวงกว้าง โดยมีกลยุทธ์สร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความพร้อมในการเรียนรู้และการสื่อสารกับบุคคลอื่นเป็น ตัวแทนในการสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาความเข้มแข็งให้กับสมาชิกและเครือข่าย
            
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ใช้ประโยชน์จาก AEC และ FTA อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง โดยมีกลยุทธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
            
4. เพิ่มการขยายธุรกิจการค้าและการลงทุนทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดอาเซียนและประเทศที่ไทยทำ FTA ด้วย โดยมีกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ รวมทั้งสินค้าและบริการจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเข้าสู่ตลาดอาเซียนและประเทศภาคีความตกลง FTA เสริมสร้างเครือข่ายทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย เพื่อให้พร้อมรับการแข่งขันกับตลาดภายในประเทศ
            
5. เตือนภัยและสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเน้นภาคส่วนที่ได้รับประโยชน์หรืออาจจะได้รับผลกระทบจากการค้าเสรี
            
6. เร่งพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการแข่งขันการค้าเสรี
            
นอก จากนี้กรมฯ ยังอยู่ระหว่างการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ของไทยในการเข้าร่วม AEC เพื่อให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมเป็น AEC ในปี 58 รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ภาคเกษตรกรและอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยกรมฯ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในเดือน ม.ค.54

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.