หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

AEC
การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเสวนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ข้อตกลงของประชาคมอาเซียนในปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำแนวความคิดสำคัญที่ได้จากการเสวนาไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม อันจะสามารถช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและถาวรเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 อย่างสมบูรณ์

โดยมีวิทยากรจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งนายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.