หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

AEC
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ จะเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจและข้อมูลแก่ประชาชน และให้มีการจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินการ โดยบูรณาการแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สะท้อนถึงทิศทาง จุดแข็ง และความสามารถในการแข่งขันกับประเทศสมาชิกอื่นให้ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับชาติ รวมทั้งภาคเอกชนต่อไป

โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับไปดำเนินการร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดทำร่างแผนแม่บทดังกล่าว พร้อมกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ โดยให้นำผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.