หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

AEC
กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่ 168/2555 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 แต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ซึ่งได้แต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน ฯ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและขับเคลื่อนการดำเนินการให้เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม

โครงสร้างกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 กระทรวงมหาดไทย

(อ่านรายละเอียด)

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.