หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนงาน/โครงการ

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ส่วนพัฒนาความร่วมมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภาค

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนงานดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สบจ.สป.มท. มีแผนงานดำเนินการในการจัดทำโครงการจัดประชุมเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การประชุมแผนงานกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ แผนงาน IMT-GT, GMS, ACMECS ฯลฯ โครงการเสริมสร้างศักยภาพยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และโครงการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูตไทยในประเทศเพื่อนบ้าน กับผู้ว่าราชการจังหวัด ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.