หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์ ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

site map 1

site map 2

หน้าหลัก

ข้อมูลองค์กร
- โครงสร้างองค์กร
- บทบาทและภารกิจ
- กลยุทธ์
- วิสัยทัศน์
- ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
แสดงความคิดเห็น
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการค้าและการลงทุน
ภาคการท่องเที่ยว
ภาคเกษตรกรรม
Logistics
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องสำคัญที่น่าสนใจ
ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือราชการ
คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
- GMS
- ACMECS
- IMT-GT
- FTA: Free Trade Area
- ROC: Regional Operation Center
- AEC: ASEAN Economic Community
กระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์จังหวัด
ส่วนราชการ
สื่อสารมวลชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บทความ
ภาพกิจกรรม
องค์กรภาคเอกชน
- หอการค้าไทย
- สมาคมธนาคารไทย
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.