หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อบทความ

การขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการในส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันตก
- 16-06-2555   

ในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันตก ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนและผลักดันโครงการการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชายแดนตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านโดยด่วน จากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อดำเนินโครงการในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านโลจิสติกส์ 3. ด้านความมั่นคง โดยมีโครงการ แผนงาน ที่สมควรได้รับการพัฒนาจากส่วนราชการต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน ดังนี้

เมืองเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส
- 16-06-2555   

สรุปแถลงการร่วม ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลมาเลเซียในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
- 10-09-2554   

ความเป็นมาของอาเซียน อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asia Nations หรือ ASEAN) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ผู้แทนทั้ง ๕ ประเทศ ประกอบด้วย นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย), นายตุน อับดุลราซัก บินฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย), นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศฟิลิปปินส์), นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์), และพันเอกพิเศษ ถนัด คอร์มันต์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย) ในเวลาต่อมา ได้มีประเทศสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๒๗) และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ ๔ ประเทศ คือ กัมพูชา (วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒), ลาว, พม่า (วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐) และเวียดนาม (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า กลุ่ม CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) ทำให้อาเซียนมีสมาชิก ครบ ๑๐ ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.