หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ROC
รายละเอียดการดำเนินงานของ ROC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายละเอียดการดำเนินงานของ ROC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับมหาวืทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด(Regional Operation Center : ROC) ขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งทุกกลุ่มจังหวัดและมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบฯ รวมทั้งให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่มหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดด้วยแล้ว สามารถดาวน์โหลดกรอบการดำเนินงานและคู่มือขึ้นตอนการดำเนินงานของ ROC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ดังนี้

27-10-2557

หัวข้อเนื้อหาวิชาการ

โครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- 14-10-2558   

กระทรวงมหาดไทยได้ให้กลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่มจังหวัดว่าจ้างมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดในการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 1 โครงการ/กลุ่มจังหวัด.รวม 18 กลุ่มจังหวัด บัดนี้โครงการวิจัยได้แล้วเสร็จ เอกสารตามไฟล์ดาวน์โหลด

โครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- 07-04-2558   

กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดจำนวน 18 โครงการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของ ROC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- 02-03-2558   

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของ ROC เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

ข้อมูลการดำเนินงาน ROC ประจำปี 2557
- 25-03-2557   

ปมท. ได้โปรดให้ความเห็นชอบหัวข้อวิจัยและร่างTORของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งROCประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งกลุ่มจังหวัดและมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งROCทั้ง8สถาบันเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร

สรุปผลการประชุม คณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (26 ก.พ. 57)
- 03-03-2557   

การประชุม คณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 255๗ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ๓๕๒ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการดำเนินงานของ ROC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- 13-11-2556   

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานกำหนดกรอบการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 มีมติที่ประชุมตามไฟล์แนบ

ผลการดำเนินโครงการ ROC ปี 2556
- 11-11-2556   

ผลการดำเนินงานของ ROC ทั้ง 8 สถาุบัน ประจำปีงบประมาณ 2556

แบบสรุปผลรายงานข้อมูลประกอบการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนกับผู้ว่าราชการจังหวัด
- 31-05-2556   

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศกำหนดจัดโครงการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร จึงให้ส่งข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนและความคิดเห็นประกอบการประชุม

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- 14-11-2556   

ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติโครงการของมหาวิทยาลัยทั้ง 8 สถาบัน ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดเพื่อดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แบบสรุปรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด
- 21-03-2556   

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดกับผู้แทนมหาวิทยาลัยทั้ง 8 สถาบัน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) เป็นประธานการประชุม

คู่มือการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)
- 16-10-2556   

คู่มือการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)

เครือข่ายผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)
- 15-05-2556   

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ ROC

ข้อมูลศูนย์ ROC
- 05-11-2555   

ข้อมูลศูนย์ ROC

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.