หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

IMT-GT
ขอเชิญประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน IMT – GT (SPM) และการประชุมเตรียมการฯ
ขอเชิญประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน IMT – GT (SPM) และการประชุมเตรียมการฯ

วิสัยทัศน์ (IMT – GT 2017 – 2036) IMT – GT เป็นอนุภูมิภาคที่มีการบูรณาการ มีนวัตกรรม การลดความเหลื่อมล้ำ และมีความยั่งยืน ภายใน 2036 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของการบูรณาการทางเศรษฐกิจและพัฒนานวัตกรรม รักษาไว้และลงทุนในทุนทรัพยากรธรรมชาติของ IMT – GT เพื่อการกิดี อยู่ดี ของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต และเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว เพิ่มศักยภาพของคนเพื่อใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของอนุภูมิภาค โดยเน้นความสำคัญของคนในอนุภูมิภาค IMT – GT ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาภูมิภาค

27-02-2562

หัวข้อเนื้อหาวิชาการ

ความก้าวหน้าโครงการ Green city สงขลา
- 30-07-2557   

ความก้าวหน้าของจังหวัดสงขลาในการดำเนินโครงการ Green city ตามแผนงาน IMT-GT

รายงานการประชุมหารือเตรียมการประชุมคณะทำงานสำนักงานฯ CMGF
- 28-06-2557   

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

คำสั่งกระทรวงหาดไทย ที่ 172/2557 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานฝ่ายเลขานุการ CMGF
- 02-04-2557   

กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ 172/2557 ลงวันที่ 5 มีนาคม /2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด (Chief Ministers' and Governors' Forum: CMGF) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของกรอบการประชุมระดับมุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด และสนับสนุนทางด้านวิชาการในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้แบบบูรณาการ ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thai Growth Triangle: IMT-GT) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และนำไปสู่การผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเวียนให้คณะทำงานทราบแล้ว

ผลการประชุมเพื่อเตรียมการประชุม The Fourth IMT-GT Working Group Meeting on Infrastructure and Transportation (ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร)
- 02-04-2556   

ผลการประชุมเพื่อเตรียมการประชุม The Fourth IMT-GT Working Group Meeting on Infrastructure and Transportation(ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร)วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ณ ห้องประชุม ๔ กระทรวงคมนาคม

การสัมมนาอนุภาคด้านตะวันออกและตะวันตกเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT
- 02-04-2556   

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนาอนุภาคด้านตะวันออกและตะวันตกการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนที่นำ ทางปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และ Implementation Blueprint ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ภายใต้แผนงานและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในพื้นที่ดังนี้ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผลการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดนราธิวาส แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
- 02-04-2556   

ผลการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดนราธิวาส แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) และแผนงานภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ข้อสรุปรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน JDS Implementation Matrix ตามข้อเสนอของฝ่ายไทยและมาเลเซีย
- 02-04-2556   

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ ๘ ของกรอบความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategic for Border Area : JDS) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการนำเสนอต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี JDS การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-มาเลเซีย และการประชุมประจำปีระหว่างนายกรัฐมนตรีตามลำดับ อย่างไรก็ตามการประชุมดังกล่าวได้เลื่อนไป

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภายใต้แผนงาน IMT-GT
- 01-04-2556   

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแสงคมแห่งชาติ จัดประชุมทางไกลผ่านวิดิทัศน์ ( Video Conference) เพื่อชี้แจงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ IMT-GT ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนการลงทุนธุรกิจ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย โดย มี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ และนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะนำเสนอหัวข้อการ ประชุม เรื่อง "มิติในปัจจุบันและอนาคตของการพัฒนาภายใต้กรอบแผนงาน IMT-GT กับโอกาสของ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของไทย และแนวทางการจัดทำแผนยุทธศษตร์การพัฒนา พร้อมด้วยแผนกลยุทธ์และแผนการลงทุน ภายใต้กรอบแผนงาน IMT-GT" โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่แผนงาน IMT-GT และการขับเคลื่อนโครงการตาม IMT-GT Implementation Blueprint ปี 2012 - 2016 ระหว่างวันที่ 12 - 18 มีนาคม 2556
- 01-04-2556   

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ สศช. จัดประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่แผนงาน IMT-GT และการขับเคลื่อนโครงการตาม IMT-GT Implementation Blueprint ปี 2012 - 2016 ระหว่างวันที่ 12 - 18 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และ สงขลา

การสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย และประชุมหารือร่วมกับมาเลเซียตามแผนงาน IMT-GT และ JDS
- 11-04-2556   

สศช. ในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย ร่วมกับ Economic Planning Unit (EPU) มาเลเซีย มีกำหนดการเดินทางสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย และร่วมประชุมหารือ เพื่อยกร่างข้อวิเคราะห์ร่วมในเชิงกลยุทธ์และข้อเสนอแนะด้านโอกาสการพัฒนาร่วมกันเสนอต่อ ADB ให้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผ่นแม่บทการพัฒนาระยะยาว และเพื่อให้ไทยและมาเลเซียสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการในปัจจุบันทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในพื้นที่ชายแดนทั้งด้านฝั่งไทย (จ.นราธิวาส สงขลา ยะลา สตูล ปัตตานี) และมาเลเซีย (รัฐเคดะห์ ปะลิส กลันตัน เปรัค) โดยมี นายประพันธ์ มุสิกพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยในระดับชาติ โดยมีเนื้อหาดังนี้

กำหนดการประชุม IMT-GT
- 03-01-2556   

กำหนดการประชุม IMT-GTการประชุมเก็บข้อมูล Green Cities, สำรวจด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย, WG TOR/CMGF Review/NSM/ SOM for CIMT Est, การประชุม Conference ระหว่าง รมต.นิวัฒน์ธำรง/สศช./มท./ผวจ.14 จังหวัด, การลงนามการจัดตั้งศูนย์ CIMT โดยรัฐมนตรี 3 ประเทศ(รัฐมนตรี 3 ประเทศ/SOM/ผวจ./หน่วยงานต่างๆ), การประชุมขับเคลื่อนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 (ชายแดน) มี รมต.นิวัฒน์ธำรง เป็นประธาน, การประชุมขับเคลื่อนในพื้นที่ ครั้งที่ 2 (อ่าวไทย), การประชุมขับเคลื่อนในพื้นที่ ครั้งที่ 3 (อันดามัน),IMT-GT Summit ครั้ง 7, Post Summit (SOM/NS/WG),IMT-GT MM/CMGF/SOM

สรุปผลการประชุมระดับผู้ประสานงานโครงการ ครั้งที่ ๒ ภายใต้กรอบคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย
- 02-01-2556   

สรุปผลการประชุมระดับผู้ประสานงานโครงการ ครั้งที่ ๒ ภายใต้กรอบคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย The Second Project Coordinators’ Meeting of the Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS วันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม Royal Princess Larn Luang Hotel

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)
- 07-12-2555   

แผนงาน IMT-GT ก่อตั้งในปี 2536 จากความเห็นชอบร่วมกันของผู้นำ 3 ประเทศ โดยมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการ

ผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมระดับผู้ประสานงานโครงการ ครั้งที่ ๒ ภายใต้กรอบคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย
- 29-11-2555   

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเจ้าภาพกำหนดจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการตามกรอบแผนงานภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Commitee on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยได้จัดเตรียมการเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งมีการประชุมดังนี้

แหล่งท่องเที่ยวของประเทศในกลุ่ม IMT-GT
- 13-11-2555   

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำหนังสือแหล่งท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจ IMT-GT และ ข้อมูล Places of Interest, Travel Facts, Airport & Transport, Recommended Tourist Attractions and Activities เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว ตามกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคIMT-GT เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ IMT-GT ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.