หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

หัวข้อเนื้อหาวิชาการ

มติการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค และกลุ่มจังหวัด
- 18-01-2562   

มติการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค และกลุ่มจังหวัดในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมประชาชน และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 - กันยายน 2561

รายนามกรรมการหอการค้าไทย
- 11-08-2560   

รายนามกรรมการหอการค้าไทย ผู้รับผิดชอบตำแหน่งประธานภาค และประธานกลุ่มจังหวัด วาระปี 2560 - 2561

ผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
- 26-11-2558   

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให้จังหวัดทราบในเบื้องต้น นั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารดาวน์โหลด

ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน วันที่ 7 ตุลาคม 2558
- 17-11-2558   

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กรอ.จังหวัดและ กรอ.กลุ่มจังหวัด ให้มีความเหมาะสม และจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางที่กำหนด หากมีปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะให้เสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง นั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ลงมติรับทราบและเห็นชอบผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล และให้มีการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด โดยเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการซึ่งเป็นภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บทบาทของภาคเอกชนภายใต้ระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
- 30-11-2561   

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 มอบหมายกระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และจัดให้มีการประชุมอย่างสท่ำเสมอ ซึ่งได้แจ้งแนวทางการำเนินงาน และให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดรายงานผลการประชุมให้กระทรวงมหาดไทยทราบ นั้น นายกรัฐมนตรีได้ประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล มีปัญหาเน้นย้ำในการให้ความสำคัญกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกระดับ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนในแต่ละสารงานของตนได้รับทราบ เพื่อช่วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และที่ประชุมได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรายละเอียด และแนวทางปฏิบัติกับคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่และเร่งรัดการดำเนินการของ กรอ.จังหวัด โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมทั้งให้มีกลไกการติดตามและประเมินผลเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

รายนามคณะกรรมการหอการค้าไทย
- 13-07-2558   

หอการค้าไทยได้มีการเลือกคั้งคณะกรรมการหอการค้าไทยชุดใหม่ (วาระปี 2558 - 2559) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค 5 และกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ดังนี้

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- 28-04-2558   

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางที่กำหนด หากมีปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะให้เสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง นั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมติการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1 - 2 /2557 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.jpp.moi.go.th)

มติ กรอ. ครั้งที่1/2558
- 24-03-2558   

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอเรื่องผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) ครั้งที่ 1/2558 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ลงมติดังนี้ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

การประสานขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- 08-12-2557   

การประสานขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง มติคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 1/2557
- 30-11-2561   

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด รวมทั้งจัดประชุมให้ห้วงเวลาที่สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

สรุปผลโครงการสัมมนาสืบสานอย่างสร้างสรรค์ ตามรอยพระบาท ณ สกลนคร (Inspired by the Majesty) เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดสกลนคร
- 01-10-2556   

สรุปผลโครงการสัมมนาสืบสานอย่างสร้างสรรค์ ตามรอยพระบาท ณ สกลนคร (Inspired by the Majesty) เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดสกลนคร

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.ภูมิภาค) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- 09-04-2556   

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.ภูมิภาค) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการตามมติการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) ครั้งที่ 1 – 7/2555
- 01-04-2556   

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการตามมติการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) ครั้งที่ 1 – 7/2555 การติดตามความคืบหน้า กรอ.ภูมิภาค ครั้งที่ 1- 7 /2555

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาการพัฒนาความร่วมมือตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
- 02-04-2556   

มท. ร่วมกับ สศช. จัดทำโครงการสัมมนาการพัฒนาความร่วมมือตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายวันชัย สุทธิวรชัย) กล่าวต้อนรับ

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.