หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

AEC
ยุทธศาสตร์อาเซียนภายใต้นโยบาย/แผนงานของกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์อาเซียนภายใต้นโยบาย/แผนงานของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 ประกอบด้วยกรอบแนวคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม ของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาจากจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ได้แก่ (1) Growth & Competitiveness (2) Inclusive Growth (3) Green Growth (4) Internal Process วิสัยทัศน์: มหาดไทยพร้อมเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี2558 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 1. กลไกในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 2. กลไกหลักในการสร้างเครือข่ายความมั่นคงและภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อให้สังคมเข้มแข็ง

06-11-2556

หัวข้อเนื้อหาวิชาการ

ผลการประชุมหารือเพื่อทบทวนความก้าวหน้าเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- 31-01-2555   

นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ขอเชิญประชุมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย โดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด และกองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.พ.ร., สมาคมแพทยสภา, คณะที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ ๓๐ คน โดยมีผลการประชุม สรุปได้ ดังนี้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจุดเปลี่ยนประเทศไทย
- 11-01-2555   

ประเทศไทยในปี พ.ศ.๒๕๕๘ จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC: ASEAN Economic Community ซึ่งหากรวมจีน ญี่ปุ่น เกาหลี จะเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุม ๒ มหาสมุทร ทั้งมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก ภายใต้ "Single Market" ทำให้มีฐานการผลิตและฐานการตลาดเดียวกันภายใต้ประชากรกว่า ๒ พันกว่าล้านคน จึงไม่แปลกใจที่ ASEAN+๓ จะเป็นเขตเศรษฐกิจที่เป็นขนาดใหญ่ของโลก มีผลผลิตมวลรวมประชาชาติหรือ GDP กว่า ๑๓.๙๗๓ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ภูมิหลังและสถานะล่าสุดของการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย - ลาว
- 11-01-2555   

เขตแดนไทย-ลาว มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ ๑,๘๑๐ กิโลเมตร โดยแยกเป็นเขตแดนทางบกประมาณ ๗๐๒ กิโลเมตร กับ เขตแดนตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองประมาณ ๑,๑๐๘ กิโลเมตร เขตแดนเป็นผลมาจากอนุสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๐๔ ความตกลงสยาม-ฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๐๔ สนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๐๗ และพิธีสารแนบท้าย รวมทั้งอนุสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๒๖ และแผนที่ที่จัดทำขึ้นตามความตกลงทุกฉบับที่กล่าวมาข้างต้น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- 09-01-2555   

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย (๑) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (๓) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซ๊ยน แผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน แนวทางการเตรียมความพร้อม และร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

AEC: ASEAN Economic Community
- 07-01-2555   

อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asia Nations หรือ ASEAN) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ผู้แทนทั้ง ๕ ประเทศ ประกอบด้วย นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย), นายตุน อับดุลราซัก บินฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย), นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศฟิลิปปินส์), นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์), และพันเอกพิเศษ ถนัด คอร์มันต์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย)

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.