หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) ครั้งที่ 11 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ผลการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) ครั้งที่ 11 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 20 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 21 และ การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 11 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเฮอร์เมส พาเลซ เมืองบันดาอาเจ๊ะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ภายใต้กรอบแผนงาน IMT-GT Implementation Blueprint ปี 2555-2559

25-11-2557

หัวข้อประกาศ/คำสั่ง/หนังสือราชการ

28-01-2557 -
28-01-2557 -
07-01-2557 -
16-10-2556 -
11-10-2556 -
26-08-2556 -
15-05-2556 -
19-04-2556 -
18-04-2556 -
01-04-2556 -
04-03-2556 -
26-02-2556 -
07-01-2556 -
03-01-2556 -
07-11-2555 -

หัวข้อเรื่องสำคัญที่น่าสนใจ

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1-2/2557
- 25-09-2557   

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 และ ครั้งที่ 2/2557 วันที่22 สิงหาคม 2557 มท.ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 1/2557
- 23-09-2557   

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)ที่ประชุมฯ เห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 58

สรุปผลโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียน 4 ภาค
- 16-09-2557   

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียน รวม 4 ภาค ประกอบด้วย - ภาคเหนือที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557 - ภาคใต้ที่จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 - ภาคกลางที่จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปผลการสัมมนา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบาย พร้อมทั้งประเมินผลการสัมมนาดังกล่าวแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางประสานการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลด

สรุปผลโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน
- 01-09-2557   

กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน กรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2557 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ดังนี้

สรุปผลโครงการสัมมนา NSEC
- 01-08-2557   

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปผลโครงการสัมมนา NSEC เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 57 ณ จ.นครสวรรค์ เรียบร้อยแล้ว

การประชุม กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- 30-07-2557   

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด รวมทั้งจัดประชุมให้ห้วงเวลาที่สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

รายงานผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 8 แผนงาน IMT-GT
- 19-07-2557   

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 8 แผนงาน IMT-GT ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

เอกสารประกอบการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดนครพนม
- 07-07-2557   

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดนครพนม วันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.นครพนม สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดสระแก้ว
- 23-06-2557   

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดสระแก้ว วันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องเทียนทอง 1 โรงแรมอรัญเมอร์เมด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดสตูล
- 17-06-2557   

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดสตูล วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.